Grantiau Prosiect - Hyd at £5000

Mae’n rhaid i brif gais wedi’i leoli yng Nghymru fod yn un o’r canlynol:

 • Grŵp â chyfansoddiad (e.e. sefydliad yn y gymuned, sefydliad crefyddol)
 • Elusen gofrestredig, Sefydliad Anllywodraethol, menter gymdeithasol, busnes preifat
 • Cysylltiedig â Bwrdd neu Ymddiriedolaeth GIG
 • Sefydliad addysgol
 • Cyngor tref neu gymuned
 • Nid yw’n hanfodol i waith prosiect ddigwydd yn Affrica ond rhoddir ffafriaeth i’r rheiny sy’n gweithio gyda phartner deheuol, gydag effaith ddangosadwy yn Affrica

 Sefydliad Affricanaidd (lle’n berthnasol):

 • Grŵp heb gyfansoddiad (e.e. bydwragedd neu PTA)
 • Grŵp â chyfansoddiad (e.e. grŵp cydweithredol menywod neu sefydliad yn y gymuned)
 • Sefydliad â chyfansoddiad (e.e. Sefydliad Anllywodraeth, menter gymdeithasol, canolfan hyfforddiant)
 • Adran Llywodraeth (lleol, rhanbarthol neu genedlaethol)
 • Sefydliad Anllywodraethol rhyngwladol

 Beth y disgwyliem ei weld mewn ceisiadau

 • Llythyrau o gefnogaeth gan eich prif bartneriaid sy’n cynnwys y sefydliad/grŵp arweiniol yng Nghymru ac eich partner yn Affrica (os yn berthnasol)
 • Esboniad clir o’r budd i Gymru (gweler CauOA)
 • Dangosiad clir o’r angen am y prosiect, yn seiliedig ar asesiad anghenion
 • Cyflawni prosiect yn erbyn amcanion strategol clir
 • Fframwaith mesur effaith clir
 • Potensial cyfathrebu da
 • Lle’n berthnasol, mae’n rhaid cael effaith gadarnhaol ddangosadwy yn Affrica
 • Lle’n berthnasol, esboniad o waith i adeiladu capasiti neu sgiliau’r partneriaid Affricanaidd, ac annog arweinyddiaeth Affricanaidd o’r prosiect
 • Lle’n berthnasol, dangos cysylltiad â llywodraeth leol neu sefydliadau cyflenwi eraill ym maes y prosiect
 • Cysylltiad clir rhwng sgiliau’r gwirfoddolwyr ynghlwm ac amcanion y prosiect
 • Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau iechyd sy’n cynnwys cyfranogwyr sy’n gweithio yn y GIG Cymreig neu’r Gymuned Iechyd Cyhoeddus
 • Esboniad o sut bydd y prosiect yn cefnogi gweithredu’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
 • Esboniad o sut mae’r prosiect yn cyfrannu at gyflawni’r Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cynhedloedd Unedig
 • Anogir ceisiadau sy’n dangos cyllid cyfatebol wedi’i esbonio’n glir neu gyfraniadau mewn nwyddau yn gryf

Meini Prawf Penodol

Mae’n rhaid i geiswyr fod yn grŵp â chyfansoddiad (nid unigolyn) gyda chyfrif banc gyda dau lofnodwr heb fod yn perthyn i’w gilydd.

* Rydym yn diffinio grwpiau cyfansoddiadol fel y rhai hynny sydd â chytundeb ysgrifenedig ar yr hyn mae grŵp yn mynd i'w wneud a sut y bydd yn ei wneud. Gallai hyn fod yn ddogfen lywodraethol (os ydych yn elusen gofrestredig), yn Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth (er enghraifft gyda bwrdd neu Ymddiriedolaeth GIG Iechyd), yn gytundeb partneriaeth (er enghraifft gyda sefydliad partner yn y de) neu Gylch Gorchwyl grŵp llywio cymunedol. Ceir canllawiau ar yr hyn y dylai eich cyfansoddiad gynnwys yma

FFURFLENI GAIS

Mae rownd grantiau 2017/18 ar gau.

Rydym yn bwriadu dyrannu grantiau ddechrau Tachwedd 2017, sy’n golygu bod blwyddyn y prosiect yn rhedeg o 1 Tachwedd 2017 – 31 Mawrth 2018.

NODWCH: Bydd angen i chi lenwi pob ffurflen (priodol) i cwblhau eich cais.